Postup vybavovania záručných a pozáručných opráv

Spôsob komunikácie
• Preferovaná forma komunikácie s odberateľom je elektronická.
• Objednávky dopravy, oznámenia o cene opravy a iné požiadavky, alebo pripomienky
odberateľa prijíma Madal Bal výhradne elektronickou formou.
• Pri záručných opravách opravách (je ich potrebné odovzdať na predajni, kde bol daný výrobok zakúpený – v prípade zrušenia predajne nás kontaktujte) Madal Bal nekomunikuje s koncovými zákazníkmi, ale výhradne s
našimi odberateľmi.
• Pri pozáručných opravách, ak koncový zákazník doručil zariadenie do Madal Bal priamo,
komunikujeme priamo s koncovým zákazníkom. Ak koncový zákazník odovzdal zariadenie
na opravu na predajni (je možné ho odovzdať na ktorejkoľvek predajni, ktorá predáva značku Extol), komunikujeme výhradne s našim odberateľom.
• Kontakty:
     e-mail servis@madalbal.sk, reklamacie@madalbal.sk,
     telefón: 02 212 920 78, +421 918 969 265.

Vybavovanie záručných opráv
Doklady k reklamácii:
• Vyplnený záručný list a aj kópia dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok)
• Na reklamačnom liste musí byť vyplnená poštová adresa, kontaktná osoba odberateľa a jeho
e-mail, presný popis poruchy (vzor vyplneného rekl. listu je na našej web stránke).
Uznaná reklamácia:
• Všetky náklady na opravu a dopravu hradí Madal Bal s.r.o.
Neuznaná reklamácia:
• Dôvod neuznania reklamácie, cena opravy, prípadne cena výmeny za nový kus sa oznamuje
odberateľovi elektronicky.
• V prípade, ak odberateľ nesúhlasí s opravou neuznanej reklamácie, tovar sa mu zašle späť na
predajňu a budú mu účtované manipulačné a dopravné náklady podľa cenníka zásielkových
služieb, minimálne 5 € s DPH. Za diagnostikovanie účtujeme poplatok 5 € s DPH.
• V prípade, ak odberateľ súhlasí s cenou opravy, zariadenie bude opravené a následne bude
zaslané na predajňu aj s faktúrou na e-mailom odsúhlasenú sumu opravy. Madal Bal účtuje
cenu opravy odberateľovi podľa cenníka opráv, ale nestanovuje ceny opravy pre
koncového zákazníka, ktorý zariadenie zaslal na opravu!
• V prípade, ak odberateľ neodsúhlasí elektronickou formou cenu opravy neuznanej
reklamácie do dátumu uvedeného v e-maile s oznámením o neuznaní reklamácie, bude
zariadenie automaticky zaslané späť na predajňu spolu s faktúrou na manipulačné a
dopravné náklady a diagnostiku.

Vybavovanie pozáručných opráv
Doklady k zariadeniu:
• Po telefonickom alebo elektronickom kontakte zo strany koncového zákazníka si zákazník
stiahne reklamačný list z našej webovej stránky (www.madalbal.sk), vytlačí si ho a uvedie
v ňom svoje kontaktné údaje, údaje o reklamovanom stroji, popis závady a potvrdí súhlas so
spracovaním osobných údajov. Všetka ďalšia komunikácia prebieha výhradne elektronicky.
• Ak zariadenie na pozáručnú opravu zasiela náš odberateľ (predajňa), prikladá vyplnený
reklamačný list s kontaktnou osobou (ktorá je poverená vybavovaním reklamácií na
predajni) a jej e-mailovou adresou. Všetka ďalšia komunikácia prebieha s odberateľom
(predajňou) výhradne elektronicky.
Oprava zariadenia:
• Po odsúhlasení ceny opravy a samotnej oprave zariadenia bude zariadenie zaslané späť na
adresu odosielateľa (koncového zákazníka alebo predajne) spolu s faktúrou (u koncového
zákazníka na dobierku) so všetkými nákladmi na diagnostiku, opravu a dopravu.
• V prípade, ak je odosielateľom zariadenia náš odberateľ, Madal Bal účtuje cenu opravy
odberateľovi podľa cenníka opráv, ale nestanovuje ceny opravy pre koncového
zákazníka, ktorý zariadenie zaslal na opravu!
• V prípade, ak odberateľ, príp. koncový zákazník neodsúhlasí elektronickou formou cenu
opravy do dátumu uvedeného v e-maile s oznámením, bude zariadenie automaticky zaslané
späť spolu s faktúrou (u koncového zákazníka na dobierku) s nákladmi na diagnostiku,
manipuláciu a dopravu.