top of page
Postup vybavovania záručných a pozáručných opráv

Spôsob komunikácie

 • Preferovaná forma komunikácie s odberateľom je elektronická.

 • Objednávky dopravy, oznámenia o cene opravy a iné požiadavky, alebo pripomienky odberateľa prijíma Madal Bal výhradne elektronickou formou.

 • Pri záručných opravách opravách (je ich potrebné odovzdať na predajni, kde bol daný výrobok zakúpený – v prípade zrušenia predajne nás kontaktujte) Madal Bal nekomunikuje s koncovými zákazníkmi, ale výhradne s našimi odberateľmi.

 • Pri pozáručných opravách, ak koncový zákazník doručil zariadenie do Madal Bal priamo, komunikujeme priamo s koncovým zákazníkom. Ak koncový zákazník odovzdal zariadenie na opravu na predajni (je možné ho odovzdať na ktorejkoľvek predajni, ktorá predáva značku Extol), komunikujeme výhradne s našim odberateľom.

 • Kontakty:

Vybavovanie záručných opráv
Doklady k reklamácii:

 • Vyplnený záručný list a aj kópia dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok)

 • Na reklamačnom liste musí byť vyplnená poštová adresa, kontaktná osoba odberateľa a jeho e-mail, presný popis poruchy (vzor vyplneného rekl. listu je na našej web stránke).

Uznaná reklamácia:

 • Všetky náklady na opravu a dopravu hradí Madal Bal s.r.o.

Neuznaná reklamácia:

 • Dôvod neuznania reklamácie, cena opravy, prípadne cena výmeny za nový kus sa oznamuje odberateľovi elektronicky.

 • V prípade, ak odberateľ nesúhlasí s opravou neuznanej reklamácie, tovar sa mu zašle späť na predajňu a budú mu účtované manipulačné a dopravné náklady podľa cenníka zásielkových služieb, minimálne 5 € s DPH. Za diagnostikovanie účtujeme poplatok 5 € s DPH.

 • V prípade, ak odberateľ súhlasí s cenou opravy, zariadenie bude opravené a následne bude zaslané na predajňu aj s faktúrou na e-mailom odsúhlasenú sumu opravy. Madal Bal účtuje cenu opravy odberateľovi podľa cenníka opráv, ale nestanovuje ceny opravy pre koncového zákazníka, ktorý zariadenie zaslal na opravu!

 • V prípade, ak odberateľ neodsúhlasí elektronickou formou cenu opravy neuznanej reklamácie do dátumu uvedeného v e-maile s oznámením o neuznaní reklamácie, bude zariadenie automaticky zaslané späť na predajňu spolu s faktúrou na manipulačné a dopravné náklady a diagnostiku.

 

Vybavovanie pozáručných opráv
Doklady k zariadeniu:

 • Po telefonickom alebo elektronickom kontakte zo strany koncového zákazníka si zákazník stiahne reklamačný list z našej webovej stránky (www.madalbal.sk), vytlačí si ho a uvedie v ňom svoje kontaktné údaje, údaje o reklamovanom stroji, popis závady a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetka ďalšia komunikácia prebieha výhradne elektronicky.

 • Ak zariadenie na pozáručnú opravu zasiela náš odberateľ (predajňa), prikladá vyplnený reklamačný list s kontaktnou osobou (ktorá je poverená vybavovaním reklamácií na predajni) a jej e-mailovou adresou. Všetka ďalšia komunikácia prebieha s odberateľom (predajňou) výhradne elektronicky.

Oprava zariadenia:

 • Po odsúhlasení ceny opravy a samotnej oprave zariadenia bude zariadenie zaslané späť na adresu odosielateľa (koncového zákazníka alebo predajne) spolu s faktúrou (u koncového zákazníka na dobierku) so všetkými nákladmi na diagnostiku, opravu a dopravu.

 • V prípade, ak je odosielateľom zariadenia náš odberateľ, Madal Bal účtuje cenu opravy odberateľovi podľa cenníka opráv, ale nestanovuje ceny opravy pre koncového zákazníka, ktorý zariadenie zaslal na opravu!

 • V prípade, ak odberateľ, príp. koncový zákazník neodsúhlasí elektronickou formou cenu opravy do dátumu uvedeného v e-maile s oznámením, bude zariadenie automaticky zaslané späť spolu s faktúrou (u koncového zákazníka na dobierku) s nákladmi na diagnostiku, manipuláciu a dopravu.

bottom of page