top of page
Poplatky za diagnostiku a dopravu do/zo servisu

Oprávnená reklamácia – zákazník má nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia za predpokladu dodržania záručných podmienok (počas 24 mesiacov od zakúpenia výrobku)

 

Neoprávnená reklamácia – porucha vznikla vinou zákazníka nedodržaním návodu na použitie, porušením záručných podmienok uvedených v záručnom liste (nedodržanie postupu pri práci, zlá manipulácia, použite výrobku na prácu, na ktorú nie je určený, …). Účtujeme dopravné náklady podľa cenníka zásielkových služieb, minimálne 5€ s DPH. Za diagnostiku účtujeme poplatok 5€ s DPH.

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
    Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. (Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, §18, odsek 6)

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. (Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, §18, odsek 7

 

Pozáručná oprava – je po skončení záručnej doby. Účtujeme dopravné náklady podľa cenníka zásielkových služieb, minimálne 5€ s DPH. Za diagnostiku účtujeme poplatok 5€ s DPH.

bottom of page