top of page
Záručné podmienky

Na vybrané výrobky značky FORTUM poskytujeme doživotnú záruku od dňa predaja spotrebiteľovi.

Na všetky stroje so spaľovacím motorom HERON poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi s možnosťou predĺžiť túto záruku na 36 mesiacov.

 

Na všetky ostatné výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.

 

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:
● Nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie
● Opotrebovaním v dôsledku normálneho používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní atď.
● Zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
● Nevhodným skladovaním
● Používaním výrobku (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí, napr. prašnom, vlhkom
● Nesprávnou údržbou
● Poškodením cudzími telesami (pieskom, kamienkami)
● Zásahom nepoverenej osoby
● Použitím nevhodných náhradných dielov
● Živelnou pohromou
● Používaním náradia na účely, ktoré nezodpovedajú účelu jeho použitia
● Zrejmým preťažením náradia v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu náradia
● Z nepozornosti (pripojením na nesprávnu sieť)
● Použitím paliva s uplynutou dobou skladovateľnosti
● Prehriatím v dôsledku znečistenia krytu ventilátora
● Z nesprávneho používania v prípade prenájmu náradia

 

Záruka taktiež zaniká v prípade, že bolo prevedené falšovanie dokladu o zakúpení alebo reklamačnej správy.

 

Záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizované servisné stredisko, alebo boli odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v čiastočne, alebo úplne rozobratom stave.

 

Chyby, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo chybou výroby Vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Ak výrobok už nie je v ponuke, bude Vám s Vaším súhlasom vymenený za technicky podobný výrobok, alebo Vám budú vrátené peniaze. Nároky vyplývajúce zo záruky môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte (odošlete) predajcovi, alebo servisnému stredisku so všetkými náležitosťami.

 

Práce spojené s čistením, údržbou, ošetrovaním alebo nastavovaním náradia nespadajú do rozsahu záruky.

 

Záručný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Je súčasťou vybraných výrobkov. Riadne vyplnený záručný list (ak bol priložený) je potrebné predložiť autorizovanému servisnému stredisku pri každej reklamácii. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.

 

Predávajúci je v prípade elektronáradia povinný výrobok predviesť v činnosti, na záručnom liste vyplniť názov výrobku, jeho typové označenie, ako i ďalšie potrebné identifikačné údaje o výrobku. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja (mesiac uvedený slovom), pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Všetky uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list, alebo záručný list s pozmeňovaným (prepisovaným) obsahom pôvodných údajov, je neplatný.

 

Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, všetky náklady spojené s opravou výrobku hradí po odsúhlasení opravy vlastník výrobku.

Všetky záručné opravy smú vykonávať iba pracovníci povereného autorizovaného servisného strediska.

Výrobca si vyhradzuje právo zmien.

V Bratislave 1.1.2023

bottom of page