top of page
Reklamačné podmienky

1. ÚVODNÉ PODMIENKY
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
Vzťahy medzi distribútorom a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v §437 bod 1-5.
Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Madal Bal s.r.o. (distribútor) a kupujúcim (obchodným partnerom) a dopĺňajú Kúpnu zmluvu.
Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok prevzatím tovaru od distribútora.

 

Vymedzenie pojmov:
● distribútor: spoločnosť Madal Bal s.r.o.
● kupujúci: obchodný partner, ktorého obchodné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom
● spotrebiteľ: koncový zákazník
● neoprávnená reklamácia: je taká pri ktorej sa zistí, že porucha výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa porucha na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí preskúšaním v autorizovanom servisnom stredisku
● oprávnená reklamácia: je taká pri ktorej sa zistí, že porucha výrobku vznikla v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby
● autorizované servisné stredisko: zmluvný servis kupujúceho, ktorý vykonáva záručné a pozáručné opravy výrobkov distribuovaných spoločnosťou Madal Bal s.r.o.
● záručný list: je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka
● reklamačný list: je dokladom spoločnosti Madal Bal s.r.o. a je povinnou súčasťou každého reklamačného konania

2. ZÁRUČNÁ DOBA A LEHOTY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE
2.1. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od zakúpenia výrobku, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená iná doba. Ak nie je reklamácia chybného tovaru, za ktorú distribútor zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, nárok na reklamáciu zaniká.
2.2. Všetky záruky sa vzťahujú na poruchy ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby a nevyjadrujú obvyklú životnosť výrobku.
2.3. V prípade, ak si kupujúci / spotrebiteľ v stanovenej lehote neprevezme vysporiadanú reklamáciu, bude mu účtované skladné vo výške 3,50 Eur za každý deň omeškania po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby si distribútor vyhradzuje právo tovar zlikvidovať.
2.4. Dňom vybavenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol reklamovaný tovar distribútorom odoslaný alebo odovzdaný kupujúcemu / spotrebiteľovi, alebo bol na reklamovaný tovar vystavený dobropis.
2.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol reklamovaný tovar spolu so všetkými náležitosťami ako je popísané v čl. 4 odovzdaný u kupujúceho alebo v zmluvnom záručnom servise.
2.6. Kupujúci je povinný nahlásiť každú prijatú reklamáciu a zabezpečiť jej odoslanie, resp. odovzdanie do autorizovaného servisu najneskôr v 5. pracovný deň od uplatnenia reklamácie. V opačnom prípade servis neručí za včasné vybavenie reklamácie voči koncovému spotrebiteľovi. (Prijaté reklamácie je potrebné nahlásiť prostredníctvom obchodného zástupcu, prípadne priamo na tel. č. 02/ 212 920 70. Odoslanie možno zabezpečiť taktiež prostredníctvom obchodného zástupcu alebo objednaním prepravy na uvedenom telefónnom čísle. Prepravné náklady v prípade záručnej reklamácie hradí servis.)

 

3. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE
3.1. Spotrebiteľ je povinný používať tovar len na určený účel, v súlade s návodom na používanie a dodržiavať všeobecne známe pravidlá a postupy.
3.2. Záruka sa vzťahuje len na poruchy nezavinené spotrebiteľom, t.j. na poruchy, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby.)
3.3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:
3.3.1. nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie
3.3.2. opotrebovaním v dôsledku normálneho používania
3.3.3. zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
3.3.4. nesprávnou údržbou
3.3.5. poškodením cudzími telesami (pieskom, kamienkami)
3.3.6. zásahom nepoverenej osoby
3.3.7. použitím nevhodných náhradných dielov
3.3.8. živelnou pohromou
3.3.9. používaním náradia na účely, ktoré nezodpovedajú účelu jeho použitia
3.3.10. zrejmým preťažením náradia v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu náradia
3.3.11. z nepozornosti (pripojením na nesprávnu sieť)
3.3.12. použitím paliva s uplynutou dobou skladovateľnosti
3.3.13. prehriatím v dôsledku znečistenia krytu ventilátora
3.4. Záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky, na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaného servisného strediska, alebo boli odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v čiastočne alebo úplne rozobratom stave.
3.5. Práce spojené s čistením, údržbou, ošetrovaním alebo nastavovaním náradia nespadajú do rozsahu záruky.
3.6. V prípade používania náradia na komerčné účely (zapožičiavanie elektronáradia) sa záručná doba skracuje.
3.7. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, všetky náklady spojené s opravou výrobku hradí po odsúhlasení opravy vlastník výrobku.
3.8. Všetky záručné opravy smú vykonávať iba pracovníci povereného autorizovaného servisného strediska.

 

4. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE
4.1. Ak kupujúcemu / spotrebiteľovi vznikol nárok na reklamáciu tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, potrebná na odborné posúdenie poruchy. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia relamácie kupujúcemu.
4.2. Pre správne posúdenie reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný (vrátane dodaného príslušenstva), čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. V prípade strojov so spaľovacím motorom musia byť pred odovzdaním vypustené všetky náplne (benzín, olej).
4.3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u obchodného zástupcu alebo na reklamačnom oddelení distribútora (Pod gaštanmi 4F, Bratislava, tel. 02/212 920 70) alebo v autorizovanom servisnom stredisku.
4.4. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u kupujúceho alebo v zmluvnom záručnom servise. V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u kupujúceho, je kupujúci povinný oznámiť prevzatie reklamácie v ten istý pracovný deň obchodnému zástupcovi alebo na reklamačnom oddelení distribútora.
4.5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť:
4.5.1. kópiu dokladu o kúpe (pokladničný doklad)
4.5.2. číslo faktúry (v ktorej bol tovar vyfakturovaný)
4.5.3. záručný list (ak bol vydaný, nevyhnutný pri elektro nárádí a vodovodných batérií)
4.5.4. reklamačný list (spoločnosti Madal Bal s.r.o., pre každý výrobok zvlášť)
4.5.5. reklamovaný tovar (v stave ako je uvedené v tomto čl.1)
4.6. Záručný list musí obsahovať tieto údaje:
4.6.1. dátum predaja (mesiac uvedený slovom)
4.6.2. pečiatku predajne a podpis kupujúceho
4.6.3. Všetky uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom.
4.6.4. Neúplne vyplnený záručný list, alebo záručný list s pozmeňovaným (prepisovaným) obsahom pôvodných údajov, je neplatný.
4.7. Reklamačný list musí obsahovať tieto údaje:
4.7.1. meno, adresu a telefonický kontakt na spotrebiteľa
4.7.2. čitateľnú adresu kupujúceho
4.7.3. dátum uplatnenia reklamácie a dátum zakúpenia výrobku
4.7.4. tovarové číslo výrobku, jeho slovný popis a počet ks
4.7.5. presný popis reklamovanej vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru
4.7.6. podpis spotrebiteľa potvrdzujúci jeho súhlas s uvedenými údajmi
4.7.7. Neúplne vyplnený reklamačný list je neplatný.
4.8. Ak nebudú pri uplatnení reklamácie predložené všetky náležitosti výrobok nebude akceptovaný ako reklamácia a bude zaslaný späť ku kupujúcemu na náklady kupujúceho.

 

5. ZASIELANIE A PREVZATIE CHYBNÉHO TOVARU
5.1. Kupujúci / spotrebiteľ je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Spoločnosť Madal Bal s.r.o. odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení. Ak dôjde počas prepravy z dôvodu nedostatočného zabalenia k poškodeniu tovaru, takto vzniknutá škoda/vada nepodlieha nároku na reklamáciu.
5.2. Za takto vzniknuté škody spoločnosť Madal Bal s.r.o. nenesie zodpovednosť.
5.3. Spoločnosť Madal Bal s.r.o. nepreberá tovar zasielaný spešninou (služba ŽSR).

 

6. ODSTRÁNENIE ZÁVAD
6.1. Vady ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo chybou výroby budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené.
6.2. Distribútor si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok novým výrobkom rovnakého typu.
6.3. V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, bude nahradený adekvátnou náhradou ktorej technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok, alebo bude kupujúcemu vystavený dobropis.
6.4. Poruchy, ktoré nevznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby, budú odborne posúdené a majiteľovi výrobku bude ponúknutá možnosť mimozáručnej opravy.
6.5. V prípade neoprávnenej reklamácie bude distribútor účtovať jednorazový manipulačný poplatok, ktorý zahŕňa odborné posúdenie poruchy a dopravné náklady smerom do a zo servisu.
6.6. Každé vysporiadanie reklamácie je sprevádzané príslušným stanoviskom zo strany distribútora.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pri predaji elektronáradia kupujúci je povinný výrobok predviesť v činnosti.
Distribútor si vyhradzuje právo na zmeny reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamačné podmienky sú platné od 1.1.2023.

Reklamačný list na stiahnutie

Stiahnite si vo formáte PDF:

bottom of page