top of page
Veľkoobchodné podmienky

I. Obchodný vzťah
Firma Madal Bal s.r.o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami. Túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo aktuálnym výpisom z obchodného registra.
Po uzatvorení obchodnej zmluvy medzi odberateľom a firmou Madal Bal s.r.o. bude odberateľovi umožnený nákup výrobkov z aktuálnej ponuky firmy Madal Bal s.r.o.
Ceny uvedené v platnom cenníku firmy Madal Bal s.r.o. sú bez DPH a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Bratislave.
Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito veľkoobchodnými podmienkami.

 

II. Objednávka
Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy Madal Bal s.r.o.

 

Spôsob objednávania
● prostredníctvom obchodného zástupcu firmy Madal Bal s.r.o.
● cez online portal http://webshop.madalbal.sk
● písomne – e-mailom, faxom, alebo poštou
● telefonicky
● osobne v sídle firmy Madal Bal s.r.o.

 

Doba objednávania
● 24 hodín denne – webshop: http://webshop.madalbal.sk
● 24 hodín denne – fax: 02-212 920 91
● 24 hodín denne – e-mail: objednavky@madalbal.sk
● pondelok – piatok od 8:00 do 15:00 osobne v sídle firmy Madal Bal s.r.o.
● pondelok – piatok od 8:00 do 16:00 telefonicky – tel: 02-212 920 70, 02-212 920 71, 02-212 920 72
Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa

 

Podmienky objednávania

1. za účelom kvalitného spracovania objednávky musí objednávka obsahovať:
● objednávacie číslo uvedené v katalógu výrobkov firmy Madal Bal s.r.o.
● množstvo objednávaného tovaru v súlade s balnými jednotkami uvedenými v katalógu výrobkov firmy Madal Bal s.r.o.
● spôsob platby
● požadované miesto dodania a spôsob dopravy
● názov odberateľa, adresu, tel./fax
● odtlačok pečiatky a čitateľný podpis/meno
● odberateľ môže po prijatí objednávky žiadať o zmeny v jej obsahu s tým, že dodacia lehota začína plynúť od chvíle poslednej zmeny

2. Odberateľ nesmie mať vo chvíli prijatia objednávky voči firme Madal Bal s.r.o. pohľadávky po splatnosti

3. Minimálna hodnota objednávky:
● minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru z aktuálnej ponuky na sklade je 150€ (bez DPH)
● v prípade, že hodnota objednaného tovaru po vykrytí bude nižšia ako 150€ bez DPH, firma Madal Bal účtuje objednávateľovi 10€ (bez DPH) ako podiel na dopravných a balných nákladoch
Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri expedícii, ako ani za dodržanie dodacej lehoty (viď nižšie).

Stornovanie objednávky
Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

 

III. Dodacia lehota
Všetky objednávky sa štandardne expedujú nasledovný pracovný deň po dni v ktorom bola objednávka prijatá za predpokladu, že sú splnené náležitosti uvedené v bode II týchto podmienok. Vo výnimočných prípadoch, súvisiacich hlavne so zvýšeným zaťažením skladovo – obslužných kapacít, sa môže doba dodania posunúť. Dodaciu lehotu pre objednávky riešené osobným odberom v sídle firmy Madal Bal s.r.o. si treba dohodnúť telefonicky s pracovníkom odbytu. V prípade, ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad. Tu platia podmienky ako v bode II-3 – „Minimálna hodnota objednávky“.

IV. Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
● zásielkovou službou
● osobným odberom v sídle firmy Madal Bal s.r.o. (po dohode s pracovníkmi zákazníckeho centra)

Dopravné podmienky
● náklady na dopravu objednaného tovaru nad 150€ bez DPH znáša firma Madal Bal s.r.o.
● v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma Madal Bal s.r.o. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

Preberacie podmienky
Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby.
V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní zákazníckemu servisu firmy Madal Bal s.r.o., tel: 02/212 920 70

V. Platobné podmienky
● platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
● platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky
● platba bankovým prevodom na faktúru so splatnosťou
● pri odbere na hotovosť z dôvodu nezaplatených pohľadávok sa neuplatňuje bonus 2% za platbu hotovosťou

VI. Záruka a riešenie reklamácií
Fi. Madal Bal s.r.o. rozlišuje medzi reklamačným konaním a záručnými podmienkami.
Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými reklamačnými podmienkami.
Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá fi. Madal Bal s.r.o. zodpovednosť za vzniknuté vady. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.
Pozáručný servis vybraných výrobkov je zabezpečený v servisnom centre firmy Madal Bal s.r.o. v Bratislave alebo v niektorom so zmluvných servisných stredísk.
Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.

VII. Záverečné ustanovenia
Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.

v Bratislave 1.1.2023

bottom of page