Poplatky za diagnostiku a dopravu do/zo servisu

1. Oprávnená reklamácia – zákazník má nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia
za predpokladu dodržania záručných podmienok (počas 24 mesiacov od zakúpenia
výrobku).

2. Neoprávnená reklamácia – porucha vznikla vinou zákazníka nedodržaním návodu na
použitie, porušením záručných podmienok uvedených v záručnom liste (nedodržanie
postupu pri práci, zlá manipulácia, použite výrobku na prácu, na ktorú nie je určený, …).
Účtujeme dopravné náklady podľa cenníka zásielkových služieb, minimálne 5€ s DPH. Za
diagnostiku účtujeme poplatok 5€ s DPH.

• Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie. (Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, §18, odsek 6)

• Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok
zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. (Zákon č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa, §18, odsek 7)

3. Pozáručná oprava – je po skončení záručnej doby. Účtujeme dopravné náklady podľa
cenníka zásielkových služieb, minimálne 5€ s DPH. Za diagnostiku účtujeme poplatok 5€
s DPH.